Friday, April 02, 2010

Reproacheswith the Trisagion:
Agios o Theos! Sanctus Deus! Agios ischyros! Sanctus fortis! Agios athanatos, eleison imas. Sanctus immortalis, miserere nobis.

No comments: